Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej: wizart-deweloper.pl jest WIZART Deweloper Sp. z o. o. z siedzibą w Stargardzie, adres: 73-110 Stargard, ul. Czarnieckiego 28/2A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001046753, NIP: 854-244-45-36, REGON: 525830399.
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” i „Klient” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” lub „WIZART”– „My”.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL), a dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonych serwerach.
 5. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

II. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora

 1. WIZART jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli korzystasz z formularzy kontaktowych na naszej stronie lub wysyłasz wiadomości mailowe na adres pracowników WIZART podany na stronie internetowej, bądź jesteś zapisany na newsletter, to przetwarzamy Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, adres IP, nazwa firmy i NIP oraz inne podane przez Użytkownika dane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:

a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i wdrożoną Polityką bezpieczeństwa danych osobowych;

b) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO);

c) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO);

d) w zakresie i celu zgodnym ze zgodą przez Ciebie wyrażoną (art. 6 ust. 1 a) RODO), np.

jeśli zapisałeś się na newsletter;

 • w formularzu do kontaktu handlowego;
 • na prowadzenie marketingu bezpośredniego i przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną;
 • na prowadzenie marketingu bezpośredniego i przesyłanie informacji handlowych drogą telefoniczną.

e) jeśli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO).

Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

III. Okres przez który dane osobowe są przechowywane

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wskazanych w pkt II powyżej, tj.:
  a) do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie – w przypadku udzielonej zgody np. na marketing;
  b) do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu – w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
  c) do czasu wypełnienia zobowiązań prawnych, które ciążą na Administratorze;
  d) w zakresie wykonywania umowy lub usług dane będą przetwarzane przez okres, w którym umowa lub usługi będą wykonywania i świadczone przez WIZART oraz, w uzasadnionych wypadkach, po ich zakończeniu, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.
 2. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych.

IV. Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą

 1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo przeniesienia danych, prawo sprzeciwu, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 3. Podanie danych osobowych w zakresie dotyczącym zgody na  udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym oraz w celu marketingu bezpośredniego i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną jest dobrowolne, jednakże bez ich podania użycie formularza kontaktowego nie będzie możliwe. W razie braku chęci wyrażenia zgód, możliwy jest bezpośredni kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty w biurach sprzedaży.
 4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody może nastąpić w tej samej formie, w jakiej została ona udzielona, poprzez kontakt z Administratorem w drodze elektronicznej, telefonicznej lub w siedzibie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.
 6. W celu utrzymania, rozwijania oraz analizowania relacji z Użytkownikami, a także tworzeniem statystyk i marketingiem produktów i usług WIZART korzysta z profilowania polegającego na wykorzystywaniu danych osobowych Użytkownika do oceny niektórych jego cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, lokalizacji lub przemieszczania się.

V. Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane osobowe i eksploatacyjne użytkowników mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym w celu wykonania umowy, w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym bądź dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W szczególności odbiorcami danych mogą być:
  a) podmioty przetwarzające, którym WIZART powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownej umowy, np. dostawcom usług remontowo-budowlanych i usług IT, działającym na zlecenie WIZART jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
  b) kancelarie prawne i sądy w celu wyegzekwowania lub realizacji umowy z Użytkownikiem;
  c) organy państwowe i organy wymiaru sprawiedliwości, takie jak policja, prokuratura, sądy czy organy regulacyjne – na ich żądanie i tylko w zakresie wymaganym przez prawo lub w celu ochrony praw WIZART lub bezpieczeństwa użytkownika, pracowników WIZART
  d) i zasobów WIZART;
 2. Dane Użytkownika nie są domyślnie przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym. W razie przekazania danych odbiorcom w państwach trzecich, WIZART będzie korzystał ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską w ramach których ustalono podstawowe gwarancje bezpieczeństwa danych Użytkownika.

VI. Narzędzia społecznościowe

 1. Na naszych stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram.
 2. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
 3. Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.
 4. Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
 5. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
 6. Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

VII. Pliki „cookies”

 1. Serwis używa „cookies”. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. „Cookies” ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzi, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
  b) „analityczne” pliki cookies pomagające ulepszać naszą stronę internetową, zbierające i raportując informacje o jej użyciu;
  c) „marketingowe” pliki cookies, pomagające nam poprawić trafność otrzymywanych przez Ciebie kampanii reklamowych.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia „cookies” poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami „cookies” dostępna jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej – (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari).
 7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
 8. Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności Serwisu.